Aktualności

Zatrudnimy osobę na stanowisko SPECJALISTA DO SPRAW ZIELENI

Zarząd Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.  zatrudni osobę na stanowisko SPECJALISTA DO SPRAW ZIELENI

Zakres obowiązków:

Opracowywanie planów, koordynacja i nadzorowanie realizacji zadań związanych z utrzymaniem zasobów zieleni miejskiej.

Wymagania:

 • wykształcenie przyrodnicze, ogrodnicze, architektura zieleni,
 • doświadczenie w branży utrzymania zieleni, w zakresie m.in.:

- zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, wycinki i chirurgii drzew,

- zabiegów pielęgnacyjnych roślin ozdobnych, trawników, żywopłotów,

- nasadzeń kwiatów jednorocznych oraz nasadzeń uzupełniających drzew i krzewów,

- renowacji istniejących terenów zielonych,

- zakładania nowych terenów zieleni;

 • dobra organizacja pracy, fachowość, zaangażowanie w powierzone obowiązki,
 • wskazane doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • dobra znajomość zagadnień związanych z czynną ochroną przyrody,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego / dokumentacji projektowej,
 • znajomość i umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,
 • udział w czynnościach wymagających nadzoru przyrodniczego,
 • znajomość zasad urządzania i pielęgnacji terenów zieleni publicznej, umiejętność projektowania terenów zieleni w określonych uwarunkowaniach, właściwego doboru gatunkowego drzew i krzewów do wskazanego zagospodarowania (znajomość roślin, ich wymagań, cech użytkowych i dekoracyjnych oraz ich zastosowania),
 • prawo jazdy kat. "B".

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie
 • Umowa o pracę

CV prosimy przesyłać mailowo na adres: biuro@opkostroleka.pl
W tytule maila prosimy wpisać: specjalista do spraw zieleni


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli:
1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."
2. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
"Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o tym że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. jako pracodawca,
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
a) Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 7A, 07-410 Ostrołęka
b) e-mail: rodo@opkostroleka.pl
3. dane do kontaktu - o ile zostaną podane, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, podmioty świadczące obsługę prawną oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do jednego roku po zakończeniu rekrutacji.
7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o."