Aktualności

Wytwarzasz popiół? Przeczytaj tę informację

Wytwarzasz popiół? Przeczytaj tę informację

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą uchwałą nr 356/XXXVII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta Ostrołęki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 12917, z 2021 r. poz. 5074 i 6003) popiół powstający na terenie nieruchomości zamieszkałej odbierany będzie po wcześniejszym (minimum dwa dni robocze przed planowanym odbiorem) zgłoszeniu takiej konieczności do urzędu miasta, ul. Kościuszki 45:
- pisemnie na adres Urzędu Miasta Ostrołęki,
- telefonicznie pod nr tel. 29 7654291
- za pomocą poczty elektronicznej na adres: odpady@um.ostroleka.pl.

Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstaje popiół, powinni zadeklarować potrzebę odbioru popiołu poprzez złożenie stosownej korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy odbioru popiołu opublikowane zostały w harmonogramie odbioru odpadów:
https://www.ostroleka.pl/urzad/gospodarka_odpadami/harmonogram_wywozu_odpadow
oraz na stronie OPK Sp. z o.o.

W przypadku niewystawienia worków lub braku zgłoszenia – POPIÓŁ NIE ZOSTANIE ODEBRANY.

W przypadku gromadzenia popiołu łącznie z innymi frakcjami odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, w tym w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, zostanie naliczona opłata podwyższona za niewywiązywanie się właściciela nieruchomości z obowiązku selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.

Przypominamy:

Popiół nie jest użyteczny jako surowiec wtórny, stanowi natomiast bardzo duże zanieczyszczenie innych odpadów, z którymi jest dostarczany do procesu sortowania, powoduje zapylenie, brudzi, naraża zdrowie pracowników i znacząco pogarsza, jakość odzyskiwanych surowców. Oznacza to konieczność prowadzenia selektywnej zbiórki popiołu z palenisk domowych oraz zakaz wrzucania popiołu do pojemnika przeznaczonego na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Do gromadzenia popiołu należy stosować worki o pojemności 60 l w kolorze szarym, dlatego należy pamiętać, aby nie wrzucać do nich gorącego popiołu, ani też nie zalewać popiołu w worku wodą.