Gospodarka odpadami

Deklaracja o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (4,67 MB)

W grudniu 2012 r. roku Rada Miasta Ostrołęki przyjęła pakiet uchwał "śmieciowych", które ustalają nowe zasady prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w naszym mieście, m. in.:
- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie naszego miasta,
- uchwała określającą zasady i stawki według których od 1 lipca 2013 roku będą odbierane na terenie miasta odpady komunalne.
Nowe prawo lokalne spełnia wymogi dyrektyw unijnych i wprowadza uregulowania zawarte w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Przepisy te stanowią, że od 1 lipca 2013 roku gmina odpowiada w całości za prowadzenie gospodarki odpadami na swoim terenie i jest zobowiązana do uzyskiwania odpowiednich poziomów odzysku  i recyklingu danych rodzajów odpadów, określanych na poszczególne lata. Niedotrzymanie terminu wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami skutkowałoby dużymi karami nakładanymi na samorządy.
Decyzja o sposobie naliczania opłaty od osoby zamieszkującej daną nieruchomość została podjęta na podstawie wyników sondy przeprowadzonej wśród Ostrołęczan. Miesięczna opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
- w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 9,00 zł,
- w przypadku kiedy odpady nie będą segregowane 13,50 zł.

W ramach zadań, które od 1 lipca 2013 roku wypełnia Miasto Ostrołęka został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 Od 1 sierpnia osobno segregujemy szkło. Będziemy wyrzucać je do pojemników w kolorze zielonym. Tym samym liczba pojemników do segregacji wzrośnie do pięciu. Zmianę w stosunku do obecnie obowiązującego regulaminu stanowi wprowadzenie dodatkowego pojemnika na odpady szklane w kolorze zielonym i zmiana koloru pojemnika na odpady zmieszane z zielonego na czarny. W okresie przejściowym możliwe jest używanie pojemników w innym kolorze – z informacją (oznakowaniem), że zawierają odpady zmieszane. Nadal dopuszcza się selektywne gromadzenie odpadów papieru i tektury, szkła, z tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych w workach foliowych odpowiednio oznakowanych.
W związku z wymogami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miasta Ostrołęki w dniu 23 czerwca bieżącego roku przyjęła uchwały dotyczące gospodarki odpadami w naszym mieście. Zmienione zasady gospodarowania odpadami będą obowiązywały od 1 sierpnia 2016 r. w funkcjonującym systemie, w którym uwzględniono działającą od początku roku 2016 Stację Segregacji Odpadów, mającą status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
W celu zwiększenia efektywności systemu oraz żeby zapobiec w przyszłości wzrostowi cen za odbiór odpadów, tak jak dotychczas, systemem organizowanym przez Miasto objęci są wszyscy wytwórcy odpadów mieszkający lub działający na terenie naszego miasta. Zasady ustalone w uchwale, dotyczące sposobu zbierania, odbierania i zagospodarowania odpadów dotyczą w jednakowym stopniu wszystkich wytwarzających odpady komunalne.
Rada Miasta Ostrołęki przyjęła nowy regulamin, w którym określono zasady dotyczące selektywnej zbiórki odpadów i wskazano rozwiązania organizacyjne dotyczące sposobu jej prowadzenia. Ustalono także sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów.
Odpady wielkogabarytowe będą nadal odbierane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych i dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z częstotliwością: raz w miesiącu w przypadku budownictwa wielorodzinnego, jak również raz na pół roku w przypadku budownictwa jednorodzinnego.
Ponadto ustanowiono pięciopojemnikowy system zbierania odpadów komunalnych jako najbardziej optymalny, zarówno dla mieszkańców jak i ogólnej organizacji systemu.
Postanowienie o użytkowaniu pięciu pojemników do zbierania odpadów usprawni selektywną zbiórkę, ułatwi zorganizowanie zbierania na posesjach i odbiór odpadów.
Selektywnie będą zbierane powstające w gospodarstwach domowych odpady takie jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkła i opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony i odpady zielone.
Spełniając wymogi zmienionej ustawy, w regulaminie określono rodzaje pojemników do zbierania odpadów w następujący sposób:
- pojemnik do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowych – kolor żółty,
- pojemnik do zbiórki szkła – kolor zielony,
- pojemnik do zbiórki odpadów papieru i tektury – kolor niebieski,
- pojemnik do zbiórki odpadów biodegradowalnych – kolor brązowy,
- worek do zbiórki popiołu – kolor szary,
Do gromadzenia odpadów zmieszanych będą stosowane pojemniki w kolorze czarnym.
Tak jak dotychczas, do gromadzenia odpadów niebezpiecznych będą stosowane pojemniki specjalistyczne, dostosowane do poszczególnych rodzajów odpadów.
Mieszkańcy naszego miasta mogą dostarczać nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady, które nie zostaną uwzględnione do odbioru przez przedsiębiorców wyłonionych w przetargu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przy ul. gen. Tomasza Turskiego.
W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych są odbierane, w ramach opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, powstałe podczas prac remontowych lokali mieszkalnych, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, opony, odpady zielone oraz przeterminowane leki.
Co ważne dla mieszkańców zachowano zarówno dotychczasową metodę ustalania opłaty, jak i stawki opłat. Zasadnicza różnica w ustalaniu opłaty, zgodnie z nowymi przepisami, polega na tym, iż obecnie stawką zasadniczą jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 9,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Wyższa stawka opłaty w wysokości 13,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, ustalona jest za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Należy zaznaczyć, że tak jak poprzednio wszyscy posiadacze Karty Wielkiej Rodziny mają prawo do dopłaty w wysokości 30% stawki opłaty w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny.
Miasto dostarczy również worki do selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów.

Od 1 lutego 2018 r. w naszym mieście została wprowadzona ważna zmiana w zasadach gospodarowania odpadami. Uchwałą Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. NR 435/LIX/2017 wprowadzono selektywny odbiór popiołu z palenisk domowych. Popiół ze spalania w kotłach centralnego ogrzewania w budynkach jednorodzinnych  odbierany będzie w sezonie grzewczym (od 1 listopada do 30 kwietnia) raz na dwa tygodnie. Popiół z nieruchomości będzie odbierany w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami, bez względu na oddawaną ilość; nie ma dodatkowych opłat z tego tytułu.  

UWAGA!  Wprowadzona od  1 lutego 2018 r. selektywna zbiórka popiołu oznacza zakaz mieszania popiołu z innymi odpadami komunalnymi.


PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Ostrołęki i gm. Rzekuń legitymujący się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne, których nie można umieszczać w pojemnikach do gromadzenia odpadów na nieruchomości.
PSZOK mieści się przy ul. Turskiego (obok Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest:
• od wtorku do soboty od godz. 11.00 do godz. 18.00 w okresie od miesiąca kwietnia do końca września
• od wtorku do soboty od godz. 09.00 do godz. 16.00 w okresie od miesiąca października do końca marca roku następnego

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK od osób indywidualnych:
- przeterminowane pestycydy (środki ochrony roślin)
- chemikalia (oleje odpadowe, rozpuszczalniki, alkalia, kwasy, odczynniki fotograficzne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, żywice zawierające substancje niebezpieczne)
- rozpuszczalniki, kwasy alkalia odczynniki fotograficzne oleje i tłuszcze
- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
- detergenty (środki czyszczące) detergenty zawierające substancje niebezpieczne
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (RTV, AGD) jak np.: pralki, lodówki, telewizory, radia, suszarki, zabawki, itp.
- lampy fluorescencyjne
- odpady z remontów prowadzonych przez mieszkańców we własnym zakresie: odpady gruzu betonowego, gruz ceglany, glazura, terakota, ceramika łazienkowa (bez wełny mineralnej, papy, styropianu itp.)
- zużyte opony
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- przeterminowane leki
- odpady ulegające biodegradacji (drobne gałęzie, trawa, liście)

Warunki, jakie należy spełnić przy dostawie odpadów do PSZOK:
- Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane;
- Dostarczane odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami;
- Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być prawidłowo zabezpieczone;
- Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu;
Obsługa PSZOK ma prawo odmowy przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny w przypadku:
- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczanych odpadach
- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych
- wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach

 Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK-u, pod numerem 503 803 777 lub 29 691 14 07