Zamówienia publiczne

Dzierżawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, do zbierania i transportu odpadów komunalnych